Wij zijn ons ervan bewust dat onze producten een impact hebben op het milieu maar willen die reduceren tot een minimum. Daarom gelden duurzaamheid en milieuvriendelijkheid bij EIZO als hoekstenen van de productkwaliteit. Van ontwikkeling tot productie en keuze van componenten: wij nemen internationale milieuregels in acht en overtreffen die, wanneer mogelijk. Denk daarbij aan bepalingen van afzonderlijke landen waar wij onze producten verkopen, en ook aan naleving van het eigen milieubeleid van ons bedrijf. Wij beschouwen natuurbescherming als een taak van de hele mensheid en verbinden ons ertoe om wereldwijd ons steentje bij te dragen.

Onze verbintenis tot duurzaamheid en milieubescherming
  • Wij houden ons aan actuele milieuwetten en -bepalingen die gelden voor onze bedrijfsactiviteiten en producten. Wij leggen ecologische doelstellingen en streefcijfers vast die gebaseerd zijn op duidelijk inzicht in de milieueffecten van onze productie. 
  • Bij onderzoek en ontwikkeling zien wij er zorgvuldig op toe het verbruik van grondstoffen en energie te minimaliseren, recyclingmogelijkheden te garanderen en het gebruik van giftige stoffen te reduceren. Wij streven ernaar om op het gebied van onze milieustandaarden continu de lat hoger te leggen. 
  • Wij zetten ons in alle geledingen van de onderneming in om milieubewust te werken. Het is onze doelstelling om de door ons geproduceerde hoeveelheid afval te verkleinen en ons naar behoren te ontdoen van afvalstoffen. Ook stimuleren en ondersteunen wij het inzamelen en recyclen van gebruikte producten van onze klanten. 
  • Wij volgen het onderwerp duurzaamheid op de voet om steeds op de hoogte te zijn van de nieuwste kennis. Daarbij maken wij gebruik van ons netwerk van wereldwijde vestigingen. Zo kunnen wij onze kennis en ervaring delen en verspreiden. Bovendien werken wij samen met externe partners. 
  • Door onze medewerkers voor te lichten, versterken wij hun milieubewustzijn. Ondernemingsbreed zijn er voor natuurbescherming verantwoordelijke medewerkers aangesteld die zich in hun team inzetten voor het implementeren van relevante maatregelen.
Onze verbintenis tot duurzaamheid en milieubescherming
Maatregelen in het kader van het milieubeheersysteem

Als onderdeel van het EIZO-milieubeleid hebben wij een milieubeheersysteem geïntroduceerd dat in juli 1998 voor het eerst werd gecertificeerd conform ISO 14001. Sindsdien werd de certificering continu vernieuwd.

Alleen als milieubescherming en duurzaamheid in acht worden genomen in alle geledingen van de onderneming, kunnen wij onze milieuprestaties verbeteren. Daarom neemt EIZO ecologische aspecten op in bedrijfsstrategieën op managementniveau. Dat wordt in goede banen geleid en ondersteund door de Environmental Management Officer, die zorgt voor overeenstemming met ISO14001: 2015.

Tal van maatregelen om onze milieudoelstellingen te vervullen, zijn stevig verankerd in de productspecificaties. Kennis delen wij intern. Vooral tussen ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen van het bedrijf is er kennisuitwisseling. Wij hebben met succes ons energieverbruik gereduceerd, een strenge controle op chemische stoffen in componenten geïntroduceerd en producten ontwikkeld die voldoen aan hoge milieustandaarden.

Maatregelen in het kader van het milieubeheersysteem
Naleving van internationale milieustandaarden en normconforme markeringen

In de landen waar wij onze producten verkopen, voldoen wij aan wettelijke eisen en ook aan de belangrijkste vrijwillige milieustandaarden. 

Monitoren van EIZO voldoen aan Europese verordeningen, inclusief de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), de RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en de ErP-richtlijn (vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten). Ook in landen buiten Europa interpreteren wij dergelijke regels als een bron van inspiratie om soortgelijke stappen te ondernemen.

EIZO implementeert normconforme markering, zoals TCO Certified Display 7 (internationale voorwaarden voor ecologische, sociale en economische duurzaamheidswaarden van IT-producten), EPEAT (internationaal IT-milieukeurmerk voor PC's en monitoren), ENERGY STAR 7.0 (energie-efficiëntiestandaard in de VS) en PC Green Label (Japanse milieunorm voor PC's en monitoren), om maar enkele voorbeelden te noemen. Bovendien zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van TCO- en ENERGY STAR-labels en PC Green-labels.

Ook in de toekomst zal EIZO zich actief inzetten voor duurzame productie, ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en verspreiding van milieukeurmerken.

Naleving van internationale milieustandaarden en normconforme markeringen
Het wereldwijde hoofdkantoor van EIZO produceert zonne-energie

Het internationale concernhoofdkantoor van EIZO bevindt zich in het Japanse Hakusan. In het westen ligt de Japanse Zee, in het oosten het Hakusangebergte.

Op het dak van onze nieuwe fabriek, die in gebruik werd genomen in 2016, hebben wij 715 zonnemodules aangelegd met ieder een vermogen van 180 kW. Vlakbij werden op het bedrijfsterrein nog eens 1014 zonnepanelen in gebruik genomen. Ieder met een vermogen van 250 kW. Samen leveren die ieder jaar 373.000 kWh stroom op. Die zonne-installatie is goed voor een reductie van de koolstofuitstoot met 239 ton per jaar.

Het wereldwijde hoofdkantoor van EIZO produceert zonne-energie