EIZO Europe GmbH

Privacyverklaring

I. Privacyverklaring van EIZO Europe GmbH

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.eizo.be, die door EIZO Europe GmbH wordt beheerd voor zichzelf en voor zijn vestigingen, zuster- en dochterondernemingen. Het bepaalt hoe EIZO Europe GmbH en zijn samenwerkingspartners omgaan met gegevens die betrekking hebben op de gebruikers van de website.

U kunt onze website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer een betrokkene via onze website gebruik wil maken van diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is terwijl er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, zullen we altijd de toestemming van de betrokkene vragen.

De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of verkort IP-adres van een betrokkene) is altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met ons landspecifieke privacybeleid.

De volgende privacyverklaring is bedoeld om het publiek te informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Ook worden betrokkenen middels deze privacyverklaring op de hoogte gesteld van hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Bij gegevensoverdracht via internet kunnen echter in principe beveiligingslekken ontstaan, zodat 100% bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom kunnen betrokkenen hun persoonsgegevens natuurlijk ook op een andere manier aan ons verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.


1. Definities volgens de AVG

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de definities die door de Europese regelgevende autoriteiten zijn gebruikt bij de vaststelling van de AVG (artikel 4 van de AVG). Deze privacyverklaring moet voor iedereen gemakkelijk te lezen en begrijpen zijn. Klik op deze link om naar de AVG te gaan:

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/

Het doel van onze privacyverklaring is om u op een eenvoudige en begrijpelijke manier te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze webpagina’s en via onze apps. Daarom willen we eerst de gebruikte termen uitleggen. In deze privacyverklaring worden onder andere de volgende definities gebruikt:

 • ‘persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, of een online identificator, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • ‘betrokkene’: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • ‘verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen;
 • ‘beperken van de verwerking’: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
 • ‘profilering’: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
 • ‘verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • ‘ontvanger’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 • derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • ‘toestemming’ van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

EIZO Europe GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren, de heren Minoru Kontani en Yoshitaka Jitsumori, e-mail: info@eizo.de, telefoon: +49 (0)2161 – 8210 0, fax: +49 (0)2161 – 8210 150


3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Bechtle GmbH IT-Systemhaus, functionaris voor gegevensbescherming voor EIZO is de heer Philipp M. Moehrle, Parkstraße 2-8, 47829 Krefeld, Duitsland, tel.: 49 (0)2151 – 455836, e-mail: eeg-data-protection(at)eizo.com, website: www.bechtle.com 


4. Wissen en afschermen van persoonsgegevens

We verwerken en bewaren de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken of voor zolang dit is voorgeschreven in wetten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden.

Zodra het doel van de bewaring ophoudt te bestaan of een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.


5. Verzamelen en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van hun gebruik

Op zijn website verzamelt en verwerkt EIZO persoonsgegevens voor de volgende handelingen en gelegenheden, waarbij niet alle vermelde processen toegepast worden en beschikbaar hoeven te zijn op elke taalvariant van de EIZO-websites. Als er derden bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, is met elk van hen afzonderlijk een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten.

a) Bij bezoek van de website

U kunt in principe onze website gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de datum en tijd van toegang,
 • de naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • de website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en indien van toepassing het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.


De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • zorgen voor een gebruiksvriendelijke website,
 • evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem,
 • overige administratieve doeleinden.


De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen volgen uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u te trekken.

Daarnaast maken wij bij het bezoek van onze website gebruik van cookies en analyseservices. U vindt hierover meer informatie onder de punten 9 en 11 van deze privacyverklaring.

b) Bij gebruik van een van onze contactformulieren

Als u vragen hebt, bieden we u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Hierbij moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere gegevens zijn afhankelijk van het formulier en het doel van de verwerking noodzakelijk of kunnen op vrijwillige basis worden verstrekt. Dit wordt in de betreffende formulieren aangegeven. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens in het contactformulier wilt invoeren.

De gegevensverwerking voor contactopname vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a van de AVG op grond van uw vrijwillig verleende toestemming.

Door de gebruiker ingevulde formulieren worden in de regel via een Web2Mail-proces per e-mail naar EIZO verzonden en in het Outlook-systeem verwerkt.
De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden na afronding van het door u ingediende verzoek verwijderd, zodra aan het doel is voldaan en op voorwaarde dat er geen verdere activiteiten gewenst of noodzakelijk zijn als gevolg van het contact.

c) Bij het verzenden van ons service- en reparatieformulier

Voor service- en reparatieaanvragen van onze producten bieden we u de mogelijkheid om uw serviceaanvraag in te dienen via een formulier op onze website. Hierbij moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere gegevens zijn afhankelijk van het formulier en de aard van de service noodzakelijk of kunnen op vrijwillige basis worden verstrekt. Dit wordt in de betreffende formulieren aangegeven. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens in het serviceformulier wilt invoeren. De gebruikersgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de serviceopdracht, het leveren van de service en de mogelijke facturering van te betalen reparaties die niet onder de garantieverlening van EIZO vallen, worden doorgezonden naar de exploitant van het EIZO-servicecenter. De exploitant van het EIZO-servicecenter is het bedrijf Uniserv GmbH, Henstedt-Ulzburg, Duitsland. Dit is dus de contractpartner voor de serviceverlening wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn.

d) Bij aanmelding voor een EIZO-nieuwsbrief

We bieden u de mogelijkheid om u via een formulier op onze website aan te melden voor de distributielijst van een EIZO-nieuwsbrief. Hierbij moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij in eerste instantie een eenmalige bevestigingsmail naar dit adres kunnen sturen, waarmee u uw aanmelding voor onze distributielijst bevestigt. Pas nadat u uw aanmelding hebt bevestigd door op een link in deze bevestigingsmail te klikken, wordt uw e-mailadres in onze distributielijst opgenomen (double opt-in). Op de bevestigingspagina worden verdere gegevens zoals aanhef, voornaam en achternaam gevraagd, maar deze hoeven slechts op vrijwillige basis te worden verstrekt. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens in het contactformulier wilt invoeren.

De gebruikersgegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging van de EIZO-nieuwsbrief worden doorgezonden aan de exploitant van het EIZO-nieuwsbriefsysteem. De exploitant van het EIZO-nieuwsbriefsysteem is het bedrijf Xqueue, Offenbach, Duitsland. 

e) Bij deelname aan EIZO-prijsvragen 

We bieden u nu en dan de mogelijkheid om via een formulier op onze website deel te nemen aan een prijsvraag. Hierbij moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij uw deelname met behulp van dit persoonsgegeven kunnen registreren. Als u een prijs wint, gebruiken we dit e-mailadres ook om contact met u op te nemen en met de afwikkeling van de prijsvraag te beginnen. In dat geval worden verdere persoonsgegevens zoals uw postadres opgevraagd om u de prijs te kunnen toesturen. De gebruikersgegevens die noodzakelijk zijn om de EIZO-prijsvraag uit te voeren, worden voor dat doel in het EIZO-contentmanagementsysteem opgeslagen. De serviceprovider van het EIZO-contentmanagementsysteem is het bedrijf TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Duitsland. Nadat de prijsvraag is afgewikkeld, worden alle deelnemersgegevens uit het contentmanagementsysteem gewist.

f) Bij aanmelding voor seminars of evenementen

We bieden u nu en dan de mogelijkheid om u via een formulier op onze website te registreren voor deelname aan een seminar of evenement. Hierbij moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij uw deelname met behulp van dit persoonsgegeven kunnen registreren. Verdere gegevens zoals aanhef, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam zijn bij deze registratie ook nodig om u een aanmeldingsbevestiging en eventuele documentatie met betrekking tot het evenement te kunnen sturen. Bankgegevens zijn nodig en worden tijdelijk opgeslagen bij een betaalde workshop voor het creëren van een factuur.

Door de gebruiker ingevulde formulieren worden in de regel via een Web2Mail-proces per e-mail naar EIZO verzonden en in het Outlook-systeem verwerkt. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden na afronding van het door u ingediende verzoek verwijderd, zodra aan het doel is voldaan en op voorwaarde dat er geen verdere activiteiten gewenst of noodzakelijk zijn als gevolg van het contact.

Als alternatief kunnen gebruikersgegevens die nodig zijn om de registratie voor het evenement te voltooien, voor dit doel worden opgeslagen in het EIZO Content Management Systeem. De serviceprovider van het EIZO-contentmanagementsysteem is het bedrijf TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Duitsland. 

De gegevens worden niet aan overige derden verstrekt. De gebruikersgegevens worden na afloop van het evenement gewist.

g) Bij ontwikkelingsprojecten van de EIZO-website 

De EIZO-website wordt voortdurend verder ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen te realiseren, geeft EIZO opdracht aan externe serviceproviders die onbeperkte toegang tot de EIZO-website, inclusief de webserver nodig hebben voor het leveren van innovaties. Deze serviceproviders zijn de bedrijven TWT Growth GmbH, Düsseldorf, Duitsland,  managedhosting.de GmbH, Berlijn, Duitsland. Bij deze processen is het meestal niet nodig dat de bovengenoemde bedrijven toegang hebben tot persoonsgegevens in de EIZO-systemen en deze verwerken. Bij sommige ontwikkelingsprojecten kan het echter voorkomen dat bestaande persoonsgegevens door deze derden in de systeeminstallaties gemigreerd of verplaatst worden. Elk verder gebruik van gegevens is uitgesloten.

i) voor zakelijke of operationele verwerking in ons CRM-systeem (alleen B2B - zakelijke klanten, zakenpartners en leveranciers).

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens nodig hebben om zakelijke of operationele redenen, om onze zakelijke relatie met u/uw werkgever te onderhouden, om onze producten of diensten aan u/uw werkgever te leveren of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Als u ons uw persoonsgegevens niet bezorgt, is het mogelijk dat wij onze zakenrelatie met u/uw werkgever niet kunnen handhaven of onze producten of diensten niet aan u/uw werkgever kunnen leveren.

Daartoe worden alle noodzakelijke gegevens in een systeem voor klantenbeheer (CRM) opgeslagen en staan ze ter beschikking van de hele EIZO-groep van ondernemingen in de EU en Zwitserland. De exploitant van het EIZO CRM-systeem is de firma PiSA sales GmbH, Berlijn, Duitsland. Het CRM is een SaaS-applicatie en wordt uitsluitend geëxploiteerd op servers in Duitsland. Algemene bedrijfsgegevens van actieve en potentiële klanten en persoonlijke gegevens van hun werknemers worden in dit systeem geregistreerd. Het verzamelen van deze gegevens dient om de wederzijdse zakenrelatie te initiëren, te onderhouden en te documenteren.

j) Voor online trainingsaanbiedingen (webinars)

Op onregelmatige tijden biedt EIZO gebruikers op haar website de mogelijkheid om deel te nemen aan online trainingsaanbiedingen en lezingen, in de vorm van korte webinars. Deze evenementen vinden plaats via de onlinetoepassing "GoToWebinar". "GoToWebinar" is een dienst van GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573 Ierland.

Noodzakelijke gegevens voor de registratie en uitvoering van online evenementen (webinars) worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens vindt gewoonlijk uitsluitend plaats in de Saas-applicatie GoToWebinar, waartoe medewerkers van EIZO toegang hebben en die de gegevens gebruiken om het webinar uit te voeren. Eventuele aanvullende toestemming voor het gebruik van de registratiegegevens buiten de GoTo Webinar SaaS-applicatie wordt apart gevraagd tijdens het registratieproces en kan optioneel door de gebruiker worden geselecteerd.  Naast de registratiegegevens, zoals naam en e-mailadres, kunnen er afhankelijk van het evenement nog andere gegevens worden gevraagd, die de organisator EIZO in staat stellen om een beter, voor het publiek geoptimaliseerd evenement te realiseren. Deze gegevens zijn echter vrijwillig en worden tijdens de registratie als zodanig gemarkeerd. Een gedetailleerd overzicht van de technische functies van GoTo Webinar vindt u hier: https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/DE/GoToMeeting-GoToWebinar-GoToTraining-TOMs-de-pdf  
(en) https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/GTM-GTW-GTT-TOMs-pdf 

Om deel te nemen aan het webinar kan het nodig zijn om de website van "GoToWebinar" te bezoeken. Hun provider is "GoTo Technologies Ireland Unlimited Company" en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op dit punt. De informatie over gegevensbescherming van deze provider is te vinden op zijn website https://www.goto.com/company/legal/privacy.
Een oproep naar de website van "GoToWebinar" is noodzakelijk voor het gebruik van "GoToWebinar" voor twee doeleinden:
- om de software voor het gebruik van "GoToWebinar" te downloaden
- om u te registreren voor een webinar.
U kunt "GoToWebinar" ook gebruiken als u de "GoToWebinar"-app gebruikt en daar de toegangsgegevens voor het webinar invoert.
Als u de "GoToWebinar"-app niet wilt of kunt gebruiken, kunnen de functies ook worden gebruikt via een browserversie, die u ook op de website van "GoToWebinar" kunt vinden. 

Omvang van de verwerking
We gebruiken "GoToWebinar" om webinars uit te voeren. Het is technisch mogelijk om webinars op te nemen, maar dit wordt niet regelmatig gedaan. Als we de webinar die u bijwoont willen opnemen, zullen we u daar vooraf transparant over informeren en - waar nodig - om uw toestemming vragen. Het feit van de opname wordt ook aan u getoond in de applicatie "GoToWebinar".
Deelnemers mogen geen opnamen van welke aard dan ook maken van het webinar. Geluids-, beeld- of tekstgegevens mogen niet worden opgenomen, gekopieerd of opgeslagen. U bevestigt dit door de virtuele webinarruimte binnen te gaan.
Als het nodig is om de resultaten van een webinar vast te leggen, leggen we de inhoud van de chat vast. Meestal zal dit echter niet het geval zijn.
Ten behoeve van de follow-up van webinars kunnen we ook vragen van webinardeelnemers verwerken.
Bovendien ontvangen we, naast uw registratiegegevens, informatie over de duur van deelname, interesse in het webinar en gestelde vragen of gegeven antwoorden.
Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 DSGVO wordt niet gebruikt.

Rechtsgrondslag van gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het uitvoeren van webinars is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Ontvangers / doorgeven van gegevens
Persoonsgegevens die in verband met deelname aan webinars worden verwerkt, worden principieel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk de bedoeling is.
Andere ontvangers: De aanbieder van "GoToWebinar" krijgt noodzakelijkerwijs kennis van de bovengenoemde gegevens voor zover dit is voorzien in het kader van onze overeenkomst voor opdrachtverwerking met "GoToWebinar". Deze aanbieder maakt ook gebruik van subverwerkers. Het bedrijf biedt een actuele lijst van deze subverwerkers aan op zijn website https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/GTM-GTW-GTT_Subprocessor-List-pdf.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
De registratie en uitvoering van de webinars wordt uitgevoerd via een dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf dat een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgt op basis van de EU-standaard contractuele clausules in de zin van art. 46 (2) (c) DSGVO tussen EIZO Europe GmbH en haar dochteronderneming GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573 Ierland. Informatie over de uitbestede verwerkers en hun openbaarmakingen vindt u hier:
. In het algemeen: https://www.goto.com/en/company/trust/privacy
In het bijzonder: https://www.goto.com/-/media/PDFs/trust%20-%20resource%20center/DE/GoTo%20Meeting-Webinar-and-Training-Sub-Processor-Disclosure-de-pdf
Als je je zorgen maakt over de veiligheid van het online indienen bij GoTo, kun je deze service beter niet gebruiken, omdat internetgebruik niet volledig veilig is. Als u vragen, problemen of suggesties hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier (https://www.eizo.be/nl/index.php?id=570).

 

6. Nadere informatie over de wettelijke grondslag van de verwerking

Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG is voor EIZO Europe GmbH de wettelijke grondslag voor verwerkingshandelingen waarbij toestemming voor een of meer specifieke doeleinden moet worden verkregen. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan berust de verwerking op artikel 6, lid 1, punt b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze diensten en producten. Als er een wettelijke verplichting op EIZO Europe GmbH rust die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. In dat geval berust de verwerking op artikel 6, lid 1 punt d van de AVG. Verder kunnen verwerkingshandelingen op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG berusten. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingshandelingen gebaseerd die niet onder een van de bovenstaande wettelijke grondslagen vallen, maar die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EIZO Europe GmbH of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever (zie overweging 47, zin 2 van de AVG). 

 

7. Behartiging van gerechtvaardigde belangen 

Als de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG is gebaseerd, dan is het gerechtvaardigd belang van EIZO Europe GmbH het uitvoeren en voortzetten van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van onze medewerkers en aandeelhouders.

 

8. Doorgifte van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden die als servicepartners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals het logistiek bedrijf dat de levering verzorgt en de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor betalingsaangelegenheden. In de gevallen waarin uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, wordt de omvang van de doorgegeven gegevens tot het noodzakelijke minimum beperkt.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of ‘aankoop op rekening’ via PayPal geven we uw betaalgegevens voor de afwikkeling van de betaling door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’). PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren bij betalingen per creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of ‘aankoop op rekening’ via PayPal. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de beschikbaarstelling van de betreffende betaalmethode. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Voor de berekening van de scorewaarden worden onder andere adresgegevens gebruikt. Raadpleeg voor meer privacyinformatie het privacybeleid van PayPal: www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Bij betaling per creditcard voert u uw gegevens in in een formulier op onze website. De gegevens worden echter niet bij ons opgeslagen, maar na verzending van het formulier rechtstreeks doorgezonden naar een server van het bedrijf 1 & 1 iPayment, Eigendorfer Str. 57, 56410 Montabauer, Duitsland en daar opgeslagen. Het bedrijf 1 & 1 iPayment geeft uw gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het betalingsproces. Deze worden aan uw creditcardmaatschappij doorgezonden. 

Uw persoonsgegevens worden voor de hierboven in paragraaf 5 genoemde doeleinden niet doorgegeven aan andere derden.

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door als:

 • u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a van de AVG hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend,
 • de doorgifte van gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u zwaardere gerechtvaardigde belangen hebt, die tot bescherming van uw gegevens nopen,
 • er in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt c van de AVG een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat, en
 • dit wettelijk is toegestaan en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Als onderdeel van het bestelproces wordt uw toestemming gevraagd voor de doorgifte van uw gegevens aan derden.

 

9. Gebruik van cookies en hun beheer met behulp van een toestemmingsbeheerplatform (CMP)

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die uw browser automatisch maakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone en dergelijke) opslaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade op uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die altijd samenhangt met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor directe kennis van uw identiteit verkrijgen.

De cookies die in sectie 11 worden uitgelegd, worden beheerd in een toestemmingsbeheerplatform (afgekort CMP). Met deze applicatie stellen we websitebezoekers in staat de gebruikte cookies te zien. Daarnaast wordt bijgehouden welke cookies de gebruiker toestemming heeft gegeven om te worden geplaatst (opt-in beheer). De CMP zelf is met Google Tag Manager op onze site geïntegreerd. Zoals uitgelegd in sectie 11 j), stelt Google Tag Manager zelf geen cookies in.

Enerzijds dient het gebruik van cookies ertoe om het gebruik van ons websiteaanbod gemakkelijker voor u te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u individuele pagina’s op onze website tijdens de huidige sessie hebt bezocht. Deze worden bij het verlaten van onze website automatisch gewist.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze worden gedurende een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u er al eerder was. Ook de eerder door u ingevoerde gegevens en instellingen zijn bekend, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisering van ons aanbod voor u te evalueren (zie punt 7). Met deze cookies kunnen wij wanneer u onze site opnieuw bezoekt automatisch herkennen dat u al eerder bij ons was. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de vermelde doeleinden betreffende de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, evenals die van derden, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er telkens een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

10. Links naar websites van derden

De links die op onze website worden gepubliceerd, worden met de grootst mogelijke zorg onderzocht en samengesteld. We hebben echter geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s en we onderschrijven de inhoud van deze pagina’s niet. De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie. De aansprakelijkheid van degene die uitsluitend via een link naar de publicatie verwijst, is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor externe verwijzingen wanneer we van de precieze inhoud, dat wil zeggen ook van mogelijk illegale of strafbare inhoud, op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik daarvan te voorkomen.

 

11. Analyse en trackingtools

De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG. We gebruiken de trackingmaatregelen om ervoor te zorgen dat het ontwerp van onze website aan de behoefte voldoet en om onze website voortdurend te optimaliseren. Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisering van ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden onder de betreffende trackingtools.

a) Consent Management Platform (CMP)

Met het toestemmingsbeheerplatform "Consentmanager" van Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, beheren wij uw toestemming voor gegevensverwerking via onze website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, evenals uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming. Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de nodige toestemmingen voor de gegevensverwerking en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Het kan u. een. De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar de toestemmingsbeheerder: datum en tijd van de paginaweergave, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out-gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, lit. c AVG. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Consentmanager op: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

b) Google Tag Manager

Met de Google Tag Manager kunnen we website-tags beheren via één platform. De Tag Manager zelf, die de tags toevoegt, functioneert echter zonder cookies en verwerkt geen persoonsgegevens. De Tag Manager zorgt enkel voor het genereren van andere tags die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verwerken. Deze privacyverklaring bevat respectievelijke verklaringen met betrekking tot die externe partners. De Google Tag Manager gebruikt die gegevens echter niet. Heeft u cookies gedeactiveerd of gebruikt u andere instellingen, dan worden die instellingen toegepast voor alle tracking-tags, die gebruikt worden met de Google Tag Manager. De tool verandert uw cookie-instellingen dus niet.
Mogelijk vraagt Google uw toestemming om enkele productgegevens (bv. uw accountinformatie) aan andere Google-producten door te geven om bepaalde functies te activeren, bv. om de toevoeging van nieuwe conversion-tracking-tags voor AdWords te vereenvoudigen. Bovendien controleren de ontwikkelaars van Google van tijd tot tijd gegevens over het productgebruik, om het product verder te optimaliseren. Voor zover ons bekend zal Google dat type gegevens echter niet aan andere Google-producten doorgeven zonder uw toestemming.

Meer informatie vindt u in de gebruiksrichtlijnen van Google en de privacyverklaring van Google voor dit product.

Daarnaast worden de volgende cookies beheerd in de Google Tag Manager, die worden geactiveerd op basis van toestemming in het CMP:

c) Google Analytics1

We gebruiken Google Analytics met het doel onze webpagina’s naar behoefte te ontwerpen en voortdurende te optimaliseren. Deze webanalysedienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited (https://www.google.nl/intl/nl/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; hierna ‘Google’). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie punt 5) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL (de hiervoor bezochte pagina),
 • hostname van de toegangscomputer (IP-adres)
 • tijdstip van de serveraanvraag,

wordt doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van het internet aan de website-exploitant te leveren. Voor deze doelen hebben wij ook een rechtmatig belang in de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG (Duitste wet op de telemedia) of art. 6 lid 1f AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De door ons verzonden en met cookies, gebruikerherkenning (bijv. gebruiker-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens die hun bewaartermijn hebben bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming treft u aan onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd met een overeenkomstige instelling in de browsersoftware. We wijzen u er echter op, dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser add-on kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de bovenstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld als u onze website daarna bezoekt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

U vindt meer informatie over privacy in het kader van Google Analytics in de Google Analytics Help via de volgende link: support.google.com/analytics/answer/6004245

d) Conversies bijhouden van Google Adwords

Wij maken ook gebruik de functie Conversies bijhouden van Google om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisering van onze website voor u te evalueren. Hiervoor wordt door Google Adwords een cookie (zie punt 5) op uw computer geplaatst als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die ervoor hebben gekozen om conversies bij te houden. De Adwords-klanten krijgen het totaalaantal van de gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina die voorzien is van een tag voor het bijhouden van conversies. Zij krijgen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van gebruikers mogelijk maakt.

Als u niet wilt deelnemen aan het proces voor het bijhouden van conversies, kunt het plaatsen van de hiervoor noodzakelijke cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van conversies is te vinden op de volgende link: services.google.com/sitestats/nl.html

e) Google Ads Remarketing

Wij gebruiken de retargetingfuncties van Google Ads, die wordt gebruikt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), op basis van onze legitieme belangen op onze website. Het gebruik van de Google Pixel en de opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. Met behulp van de remarketingfunctie kunnen we gebruikers van onze website advertenties laten zien op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in Google Zoeken of op YouTube, zogenaamde "Google Ads" of op andere websites). Hiervoor wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. in welke productgebieden de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers gerichte reclame op andere websites te kunnen tonen, zelfs nadat ze onze website hebben bezocht. Voor dit doel slaat Google cookies op op de eindapparaten van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-weergavenetwerk bezoeken. Deze cookies worden gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. De cookies worden gebruikt om een webbrowser op een specifiek eindapparaat te identificeren en niet om een persoon te identificeren.
De verwerking van de gegevens door Google vindt plaats in het kader van het gegevensgebruikbeleid van Google. Dienovereenkomstig is algemene informatie over de weergave van Google Ads, in Google's beleid voor gegevensgebruik www.google.com/intl/de/policies/privacy.
Hoewel we legitieme belangen verklaren in het gebruik van de Google Pixel met retargetingfunctie en de opslag van "conversiecookies", bieden we je opt-outopties. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Google Pixel en het gebruik van uw gegevens om Google Ads weer te geven. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en advertentiedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Europese website youronlinechoices.com www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Een opt-out is ook mogelijk door de plug-in van Google te installeren. De plug-in vindt u hier: www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt zich ook afmelden door cookies permanent uit te schakelen in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op www.google.com/settings/ads/plugin. Bovendien kunt u de cookies rechtstreeks beheren in de Consent Management Tool die op deze website wordt aangeboden.

f) Advertentiefuncties van Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen gebruiken we de uitgebreide Analytics-reclamefuncties op onze website, die worden gebruikt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Het gebruik van de Google Analytics Pixel en de opslag van gebruikersgedrag is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.
De uitgebreide Google Analytics-reclamefuncties die op deze website zijn geïmplementeerd, omvatten rapporten over impressies in het Google Display Network en Google Analytics-rapporten over prestaties op basis van demografische kenmerken en interesses.
Hiervoor worden, naast de gegevens die worden verzameld door de Google Analytics-analysetool, nog andere gegevens verzameld via Google-cookies voor advertentievoorkeuren en anonieme identificatiegegevens bij toegang. We gebruiken deze informatie om ons webaanbod te verbeteren.
Hoewel we legitieme belangen verklaren in het gebruik van de geavanceerde advertentiefunctie van Google Analytics, bieden we opt-out opties. U kunt het verzamelen door Google Anayltcs voorkomen via de volgende link: via de advertentie-instellingen van Google op www.google.com/ads/preferences/. Daarnaast kunt u cookies rechtstreeks beheren in de Consent Management Tool die op deze website wordt aangeboden.

 

12. Plug-ins voor sociale media en functies

We gebruiken op onze website op grond van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG plug-ins voor sociale medianetwerken (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+) om de bekendheid van ons bedrijf te vergroten. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. Het is de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieders om ervoor te zorgen dat zij aan de voorschriften inzake gegevensbescherming voldoen. Deze plug-ins worden door ons volgens de zogenaamde twee-klik-methode geïntegreerd om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) YouTube

Deze website bevat plug-ins van YouTube, eigendom van Google Inc., gevestigd in San Bruno, Californië, Verenigde Staten. Zodra u op onze website pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plug-in, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke specifieke pagina u op onze website hebt bezocht. Als u bovendien aangemeld bent bij uw YouTube-account, dan heeft YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt deze mogelijkheid tot koppelen voorkomen door u eerst bij uw account af te melden. Raadpleeg de privacyverklaring van YouTube voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube. U vindt deze op: www.youtube.com.

b) Partnerprogramma’s van Amazon.de

EIZO is deelnemer aan het affiliate-programma van Amazon Europe S.à.r.l. Dit is een partnerprogramma voor websites, waarmee reclamevergoedingen kunnen worden verdiend door advertenties van en links naar amazon.de te plaatsen.

c) Directe links naar online verkopers via Pricespider

Daarnaast werkt EIZO als partner samen met online retailers, om u als gebruiker online shops aan te bieden waar u producten van EIZO kunt kopen. Dit zijn de retailers die worden weergegeven nadat u op de knop ‘Koop nu’ op een productpagina hebt geklikt. Als u op het logo van de online retailer klikt, wordt u naar diens website doorgeleid. Deze routering vindt rechtstreeks plaats of wordt verzorgd door PriceSpider, waarvan de exploitant is gevestigd in de VS, NeuIntel, LLC 20 Pacifica, Suite 1000 Irvine, California 92618. In dit verband worden gegevens doorgezonden naar de partner Hatch om deze service te leveren. U vindt hierover meer informatie in het privacybeleid van de aanbieder: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ 

d) Formulierbeveiliging FriendlyCaptcha

EIZO gebruikt de service van Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5 82237 Woerthsee, Duitsland, om de formulieren op haar websites te beveiligen. Friendly Captcha is een op proof-of-work gebaseerde oplossing waarbij het eindapparaat van de gebruiker al het werk doet.
Friendly Captcha genereert voor elke gebruiker een unieke crypto-puzzel. Zodra de gebruiker een formulier begint in te vullen, wordt het volledig automatisch opgelost. Het oplossen van de puzzel duurt meestal een paar seconden. Tegen de tijd dat de gebruiker klaar is om het formulier in te dienen, is de puzzel meestal al opgelost. Deze tool werkt volledig cookie-vrij en slaat geen persoonlijke gegevens op. https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/ 
 

 

13. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht:

 • in overeenstemming met artikel 15 van de AVG inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt met name informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaarperiode, het bestaan van het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken; het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de bron van uw gegevens wanneer die niet bij u worden verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de details daarvan;
 • in overeenstemming met artikel 16 van de AVG onmiddellijke rectificatie van onjuiste of vervollediging van bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen;
 • in overeenstemming met artikel 17 van de AVG wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • in overeenstemming met artikel 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen het wissen ervan, wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u in overeenstemming met artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • in overeenstemming met artikel 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de AVG uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd in de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • in overeenstemming met artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar ons bedrijf is gevestigd.

 

14. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG worden verwerkt, hebt u in overeenstemming met artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of uw bezwaar tegen direct marketing is gericht. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt gehonoreerd.

Indien u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar: eeg-data-protection(at)eizo.com

 

 15. Gegevensbeveiliging

We maken bij uw bezoek aan onze website gebruik van het bekende SSL-protocol (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste encryptieniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Doorgaans betreft dit 256-bit encryptie. Indien uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, maken we in plaats daarvan gebruik van 128-bit v3 technologie. U kunt op elke afzonderlijke pagina van onze website zien of deze veilig is door op het gesloten slotje in de onderste statusbalk van uw browser te letten.

We nemen verder passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 

16. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf mei 2018.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en hetgeen daarop wordt aangeboden of als gevolg van gewijzigde wettelijke voorschriften, kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit privacybeleid kan op elk moment worden opgevraagd via de link ‘Gegevensbescherming’ in de voetnoot van de EIZO-websites.

 

17. Rechten

Op dit privacybeleid zijn de rechten van EIZO Europe GmbH van toepassing, met name het auteursrecht.

 

18. Technische veiligheid

EIZO zet zich in voor de privacy van zijn gebruikers en werkt continu de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij om de toevertrouwde gegevens te beschermen. Deze maatregelen dienen ertoe om onbevoegde toegang, illegaal wissen of manipulatie en onbedoeld verlies van de gegevens zo goed mogelijk tegen te gaan.

 

1 De Autoriteit Persoonsgegevens verplicht gebruikers van Google Analytics om een verwerkingsovereenkomst aan te gaan. Een voorbeeld hiervan wordt door Google aangeboden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html.

II. Kennisgeving over eerlijke gegevensverwerking

Wij behandelen al uw gegevens strikt vertrouwelijk!
Lees hier meer over in onze Fair Processing Notice: Nederlands / Engels.

III. Disclaimer

Inhoud van de websites

EIZO Europe GmbH heeft alle onderdelen en informatie van deze website naar beste weten en geweten samengesteld. De verstrekte informatie berust steeds op de vermelde stand van zaken. Ondanks dat is EIZO er niet voor aansprakelijk dat de verstrekte informatie actueel, correct, volledig, kwalitatief hoogwaardig en technisch exact is. EIZO is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij het opvragen of downloaden van gegevens van deze website wordt veroorzaakt door computervirussen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. EIZO behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.


Verwijzingen en links

Wanneer EIZO direct of indirect verwijst naar internetpagina’s van derden (‘links’), dan heeft EIZO geen invloed op de inhoud van deze internetpagina’s. Daarom aanvaardt EIZO geen aansprakelijkheid voor deze inhoud, tenzij EIZO op de hoogte is van de precieze inhoud en het voor EIZO technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van enige illegale inhoud te verhinderen. Voor de inhoud van de gelinkte websites is de betreffende eigenaar of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden bij het opnemen van de link gecontroleerd op mogelijke overtredingen op de wet. Op het tijdstip van plaatsing is geen illegale inhoud aangetroffen. Zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding is het echter niet mogelijk om de gelinkte pagina’s permanent inhoudelijk te controleren. Als overtredingen bekend worden, verwijdert EIZO dergelijke links onmiddellijk.


Auteursrecht en recht op vermelding

De teksten, foto’s en afbeeldingen inclusief hun vormgeving op de EIZO-website vallen onder bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving omtrent bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen in hun geheel of gedeeltelijk alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van informatie voor de pers uit het gelijknamige gedeelte, indien en voor zover deze kopij redactioneel in verband staat met EIZO. Voor zover inhoud en onderdelen van de EIZO-website op de in dit kader toegestane wijze worden opgeslagen, vermenigvuldigd of verspreid, moet daarbij naar het auteursrecht van EIZO Europe GmbH worden verwezen. Op de foto’s en kranten- en tijdschriftenartikelen van de EIZO-website kan bovendien deels ook auteursrecht van derden gelden.


Merken

‘EIZO’ is een internationaal beschermd merk. Ook de andere bedrijfsnamen, bedrijfslogo’s en productnamen op de website van EIZO kunnen beschermde merken van hun respectievelijke eigenaren zijn.


Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als deel van de website, vanaf welke u naar deze pagina geleid bent. Indien en voor zover delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldend recht, heeft dit geen uitwerking op de inhoud en de geldigheid van de overige delen van dit document.